четвртак, 20. јун 2013.

Јавна расправа о нацрту Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

слика1Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се од 10. јуна до 1. јула 2013. године.
Учесници у јавној расправи су сва заинтересована правна и физичка лица, а нарочито титулари права интелектуалне својине, организације за колективно остваривање ауторског и сродних права и сва друга лица која су на неки начин повезана са производњом и прометом роба заштићених нормама интелектуалне својине или пак лица која се баве пружањем услуга означених правима интелектуалне својине.
Текст Нацрта закона са образложењем је постављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на сајту Завода за интелектуалну својину Републике Србије www.zis.gov.rs и на сајту Националног савета за конкурентност www.konkurentnasrbija.gov.rs
Примедбе, предлози и сугестије достављају се се Заводу за интелектуалну својину на е-маил: zis@zis.gov.rs или vmaric@zis.gov.rs, или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, са назнаком: „Прилог за јавну расправу”.


среда, 19. јун 2013.

Почела јавна расправа о нацрту закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе отворило је јавну расправу о Нацрту закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Јавна расправа о Нацрту закона биће одржана у периоду од 17. јуна  до  8. јула 2013. године. У овом периоду Министарство ће, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и покрајинским органима, организовати низ округлих столова и расправа о Нацрту овог закона.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе позива представнике надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, Сталне конференције градова и општина,  еминентне стручњаке у овој области, као и друге заинтересоване стране да примедбе и предлоге достављају се Министарству на e-mail: lokalna.samouprava@mrrls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Београд, Влајковићева 10.

четвртак, 13. јун 2013.

Почетак јавне расправе о нацрту Закона о употреби знаковног језика

Питања која регулише овај закон представљају један од најважнијих проблема са којима се  данас суочавају глуве особе и који је једна од највећих препрека ка пуној инклузији ове категорије особа са инвалидитетом у друштво. У Републици Србији изворна вредност културе глувих особа и њихових језичких права још увек нису потпуно прихваћена. Проблем глувих особа у савременим условима све више се разматра као подручје које захтева одговарајући третман. У складу са тим глува особа жели да буде схваћена од стране друштва као њен равноправан, користан и продуктиван  члан који своја права остварује у једнакој мери са осталим члановима заједнице.  Сагласно наведеном знаковни језик је нужни облик комуникације глувих особа које не владају артикулисаним говором, а као основа овог говора јавља се систем знакова од којих сваки знак има своје значење.
У смислу наведеног, законска решења из ове области имају велики значај, те се очекује и велико интересовање јавности, као и бројни позиви од стране свих врста медија.
Све примедбе и сугестије на Нацрт закона о употреби знаковног језика можете доставити електронским путем на следећу адресу: draganas@minrzs.gov.rs

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  О НАЦРТУ  ЗАКОНА О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА


1. У поступку припреме Нацрта закона о употреби знаковног језика Министарство рада, запошљавања и социјалне политике спроводи јавну расправу. Нацрт закона о употреби знаковног језика сачинила је Радна група коју су чинили: Владимир Пешић помоћник министра, Котевић Јелена и Драгана Краљ из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, др Саша Гајин Центар за унапређивање правних студија, др Бранка Микић Министарство здравља, др Предраг Благојевић Министарство културе, Лепосава Тошић Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, мр Данијела Вуковић Министарство просвете, науке и технолошког развоја, доц др Зорица Цветановић Универзитет у Београду - Учитељски факултет, професор Весна Половина Универзитет у Београду - Филолошки факултет, професор др Надежда Димић Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Мирослав Јовановић председник, Миле Цревар, Радоје Кујовић и Мр Васо Обрадовић из Савеза глувих и наглувих Србије.

2. Јавна расправа о Нацрту закона о употреби знаковног језика спроводи се у периоду од 17. јуна – 5. јула 2013. године за представнике органа јавне власти - здравствених, образовних, социјалних и других, удружења грађана посебно глувих и наглувих особа, стручне јавности, и друге заинтересоване учеснике. Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року достављају предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на електронску адресу: draganas@minrzs.gov.rs или писаним путем Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 22-26.

3. Презентације и расправе о Нацрту закона биће организоване у Београду дана 17, 21 и 25 јуна и 5. јула 2013. године, у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

4. Текст Нацрта закона ће бити постављен на сајт Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs и на порталу е-управе.

5. Након завршетка јавне расправе Министарство рада, запошљавања и социјалне политике ће анализирати све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


недеља, 9. јун 2013.

Нацрт смерница за унапређивање улоге ИКТ у образовању


Стицање знања и вештина у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) један је од предуслова за социјалну укљученост у савремено друштво и тржиште рада, док је дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог човека. Нема сумње да ИКТ треба да буду интегрисане у систем образовања како би се постигло квалитетно образовање за све. Стратешки приступ, модели имплементације, начини на које ће се реализовати бројне иницијативе и активности још увек представљају изазов како развијених, тако и земаља у развоју.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система. Међутим, због комплексности питања успешне интеграције ИКТ у систем образовања, као и чињенице да до сада нису израђени документи који би помогли у формулисању образовне политике у овој области, Национални просветни савет (НПС) је иницирао израду документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању (Смернице). НПС је првенствено желео овим документом да створи ослонац за квалитетнији рад у процесу доношења одлука и утврђивања аката из своје надлежности. За сагледавање једног овако сложеног питања и дефинисање своје улоге у читавом систему потребно је било прићи теми шире и темељније. По неким питањима било је потребно дати препоруке другим актерима у систему образовања како би се подстакао дијалог, допринело разумевању улоге ИКТ и обезбедила подршка одлукама Савета. Свесни смо да су одређене теме остале необрађене, да је ово динамична област и да нам свима предстоји континуиран рад како бисмо искористили потенцијал информационог друштва.

Позивамо заинтересоване институције и појединце да се укључе у јавну расправу и дају своје примедбе и предлоге.

  • Јавна расправа ће бити одржана од 10. до 30. јуна 2013. године.
  • Примедбе, предлози и сугестије достављају се у форми обрасца  нa овом линку.
  • Трибина о предложеном Нацрту смерница биће организована у Београду, 20. јуна 2013. године у организацији Националног просветног савета.
  • По окончању јавне расправе Национални просветни савет ће сачинити Извештај о одржаној јавној расправи.
НАЦРТ СМЕРНИЦА 

Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"